محمد دامغانی نوری

درباره من

دکتر محمد دامغانی نوری
image

دانشیار گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1400/9/5)

استنادات

383

h-index

14

i10-index

18

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

(1400/9/7)

استنادات

64

مقالات

8

h-index

5

مؤلفین همکار

6

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376-1381

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

عنوان رساله دکتری: جوشکاری انفجاری استوانه های هم محور استاد راهنما: دکتر غلامحسین لیاقت استاد مشاور: دکتر ابوالفضل درویزه

1369-1372

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

عنوان پایان نامه: تحلیل فرایند نفوذ در اهداف فلزی استاد راهنما: دکتر غلامحسین لیاقت

تجارب

مهارت ها

طراحی و ساخت دستگاه تست ضربه (هاپکینسون)

طراحی و ساخت دستگاه تست تیلور

مدل سازی فرایندهای ضربه ای

انجام کلیه تست های ضربه ای سرعت پایین خمشی، محوری و نفوذی

اولویت های پژوهشی

پلاستیسیته دینامیکی

شکست دینامیکی

جاذب های انرژی (تحت بارگذاری محوری، مایل و عرضی)

مکانیک ضربه

جوشکاری انفجاری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Investigation of the numerical, experimental, statistical and optimization of thin-walled energy absorber with novel configuration using response surface method under axial loading
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS(2020)
9211172001*, ^محمد دامغانی نوری
Improving the Performance of the Sandwich Panel with the Corrugated Core Filled with Metal Foam: Mathematical and Numerical Methods
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
^محمد دامغانی نوری, 9111164001*
A crushing analysis and multi-objective optimization of thin-walledfive-cell structures
THIN-WALLED STRUCTURES(2019)
9211172001*, ^محمد دامغانی نوری
بررسی اثر بهینه سازی ساختاری در قابلیت جذب انرژی تیرهای ساندویچی با هسته مشبک فلزی تحت بارگذاری خمش سه نقطه
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
9322172001, ^محمد دامغانی نوری*
بررسی تجربی جذب انرژی در تیر های ساندویچی با هسته ی مشبک پر شده از فوم، تحت بارگذاری خمشی شبه استاتیک
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
9322172001, ^محمد دامغانی نوری*
Experimental and numerical study on energy absorption of lattice-core sandwich beam
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2018)
9322172001*, ^محمد دامغانی نوری
Experimental and numerical investigation of lattice core sandwich beams under low-velocity bending impact
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS(2018)
9322172001*, ^محمد دامغانی نوری
Axial crushing and transverse bending responses of sandwich structures with lattice core
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS(2018)
9322172001*, ^محمد دامغانی نوری
Numerical and Experimental Study of Energy Absorption in Aluminum Corrugated Core Sandwich Panels by Drop Hammer Test
Mechanics, Materials Science & Engineering(2017)
^محمد دامغانی نوری*, 9111164001
Multi-Objective Optimization of Kinematic Characteristics of Geneva Mechanism Using High-Tech Optimization Methods
Mechanics, Materials Science & Engineering(2017)
^محمد دامغانی نوری*, 9111164001
Numerical study of Energy Absorption in Aluminum Foam Sandwich Panel structures Using Drop Hammer Test
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS(2017)
^محمد دامغانی نوری, 9111164001*
Investigation of Energy Absorption in Aluminum Foam Sandwich Panels By Drop Hammer Test: Experimental Results
Mechanics, Materials Science & Engineering(2016)
^محمد دامغانی نوری*, 9111164001
Analytical and Numerical Study of Foam-Filled Corrugated Core Sandwich Panels under Low Velocity Impact
Mechanics, Materials Science & Engineering(2016)
^محمد دامغانی نوری*, 9111164001
experimental and numerical investigation of expanded metal tubes absorber under axial impact loading
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2015)
^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی استوانه های مشبک تحت بارگذاری ضربه ای به عنوان جاذب انرژی
(2014)
^محمد دامغانی نوری
Analytical Calculation of Dynamic Stress Intensity Factors for a Single Hole-Edge Crack in an Infinite Plate
SYLWAN(2014)
^محمد دامغانی نوری
Analytical Calculation of Dynamic Stress Intensity Factors for a Single Hole-Edge Crack in an Infinite Plate
SYLWAN(2014)
^محمد دامغانی نوری
Transient Response of Cracks Emanated from a Circular Hole under Impact Loading
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2014)
^محمد دامغانی نوری
Experimental and Numerical Study of the Effect of Longitudinal Reinforcements on Cylindrical and Conical Absorbers under Impact Loading
indian journal of science and technology(2014)
^محمد دامغانی نوری
Experimental and Numerical Study of the Effect of Longitudinal Reinforcements on Cylindrical and Conical Absorbers under Impact Loading
indian journal of science and technology(2014)
^محمد دامغانی نوری
بررسی تاثیرات زمان فراز بار ضربه‌ای بر ضریب شدت تنش دینامیکی‌ در ترک دو بعدی نیمه بینهایت بر روی جسم نامحدود
مدل سازی در مهندسی(2013)
^محمد دامغانی نوری
Axial crumpling of aluminum frusta tubes with induced axisymmetric folding patterns
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2013)
^محمد دامغانی نوری
Experimental investigations on the softening and ratcheting behaviors of steel cylindrical shell under cyclic axial loading
Journal of computational and applied research in mechanical engineering-دانشگاه شهید رجایی(2013)
م شریعتی, ^محمد دامغانی نوری
Experimental and numerical investigation of grooves shape on the energy absorption of 6061-T6 aluminium tubes under axial compression
(2012)
محمد جواد رضوانی., ^محمد دامغانی نوری
Analytical model for energy absorption and plastic collapse of thin walled grooved frusta tubes
MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES(2012)
^محمد دامغانی نوری
حل تحلیلی و شبیه سازی تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی و میدان تنش در صفحه ترکدار تحت بارگذاری انفجاری
مدل سازی در مهندسی(2012)
^محمد دامغانی نوری
Experimental Investigation of Polymeric Foam and Grooves Effects on Crashworthiness Characteristics of Thin-Walled Conical Tubes
EXPERIMENTAL TECHNIQUES(2012)
^محمد دامغانی نوری
Comparison of static and dynamic buckling critical force in the homogeneous and composite columns (pillars)
(2011)
^محمد دامغانی نوری
BALANCING OF THE FLEXIBLE ROTORS WITH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION METHOD
International Review of Mechanical Engineering(2011)
^علی قدوسیان, ^محمد دامغانی نوری
High strain-rate bulge forming of sheet metals using a solid bulging medium
Proceedings of the institution of mechanical engineers part B-Journal of engineering manufacture(2009)
م رمضانی, ه-م اکیل, ر احمد, ز-ئ ریپین, ^محمد دامغانی نوری
شبیه سازی پیچش بدنه منفصل خودرو سدان با درنظر گرفتن زوایای پیچش از محل تعلیق جلو تا محل تعلیق عقب
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
9611574002*, ^محمد دامغانی نوری, 9322172001
بررسی تجربی رفتار جاذبهای انرژی جدارنازک با سطوح مختلف و دارای عیوب سطحی تحت بارگذاری ضربهای سرعت پایین
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
حسین تقی پور*, 9611574002, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی و عددی اثر ضربه کم سرعت بر تیرهای جدار نازک، تحت بارگذاری خمشی
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9322172001*, ^محمد دامغانی نوری
مطالعه تجربی و عددی پانل های ساندویچی با هسته ی مشبک تحت بارگذاری ضربه ای با سرعت پایین
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9322172001, ^محمد دامغانی نوری
Experimental Investigations On The Softening And Ratcheting Behavior Of Steel Cylindrical Shell Under Cyclic Axial Loading
بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2012-05-15)
محمود شریعتی, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی
بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2012-05-15)
محمود شریعتی, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تاثیرات هیدروفرمینگ بر ظرفیت جذب جاذب¬های انرژی
بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2012-05-15)
^محمد دامغانی نوری
تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی در صفحه با ترک مرکزی تحت بارگذاری خمشی ضربه‌ای گسترده به صورت تحلیلی و شبیه سازی
یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2012-02-20)
^محمد دامغانی نوری
تاثیر کمانش روی رفتار نرم شوندگی پوسته استوانه ای SS304Lتحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری
یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2012-02-20)
محمود شریعتی, ^محمد دامغانی نوری
مدل تحلیلی و شبیه سازی تعیین خواص دینامیکی مواد با رفتار کارسختی غیر خطی در تست تیلور
یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2012-02-20)
^محمد دامغانی نوری
ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺖ ﺿﺮﺑﻪ زن ﭘﻨﻮﻣﺎﺗیکی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ هاپکینسون
‫نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2011-05-10)
^محمد دامغانی نوری
طراحی و ساخت شتاب دهنده پنوماتیکی برای بررسی رفتار دینامیکی مواد
دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2011-03-01)
^محمد دامغانی نوری, ^علی پهلوانی
بررسی جذب انرژی در لوله آلومینیومی تقویت شده الیاف شیشه تحت نیروی محوری فشاری
دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2011-03-01)
^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی و شبیه سازی عددی جذب انرژی در لوله های استوانه ای با شیار های مثلثی
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^محمد دامغانی نوری
تحلیل و شبیه سازی فروریزش ضربه گیرهای تلسکوپی تحت بار محوری و مقایسه آن با نتایج تجربی
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^محمد دامغانی نوری
بررسی تاثیر پارامتر های ابعادی بر میزان جذب انرژی ضربه گیرهای لانه زنبوری
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^محمد دامغانی نوری
شبیه سازی تست ضربه هاپکینسون برای تعیین خواص دینامیکی مواد تحت بارگذاری ضربه ای
هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2009-05-19)
^محمد دامغانی نوری
طراحي و ساخت ضربه زننده براي ايجاد پالسهاي تنشي تك محوري
شجاع الدين مجتبي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت سيستم نيوماتيكي شتاب دهنده
پهلواني علي(تاریخ دفاع: 1390/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب انرژي در لوله هاي مخروطي جدارنازك شياردار تحت بارگذاري محوري
رضواني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1392/01/22) ، مقطع : دكتري
مطالعه پارامتري مواد نانو كامپوزيت در ضربه با سرعت بالا
محمدزماني مهديه(تاریخ دفاع: 1390/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي كمانش در ميله هاي چند لايه اي تحت بارگذاري ضربه اي
شكري پور صمد(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي جاذب هاي انرژي با مقاطع دايزه اي و ذوذنقه اي
كهنسال واجارگاه مينا(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب انرژي در تيوب الومينيومي تقويت شده با الياف شيشه تحت نيروي محوري فشاري
عقيلي سيده مائده(تاریخ دفاع: 1389/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغييرات قطر سلولهاي آلومينيوم فوم روي خواص جذب انرژي آن
دمرچي لو صالح(تاریخ دفاع: 1389/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل تحليلي انرژي جذب شده در مخروط پر شده با فوم
جواهري اميررضا(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شيه سازي تعيين خواص ديناميكي مواد با در نظر گرفتن تاثيرات نرخ كرنش در رفتار مكانيكي با اتفاده از تست موتور
صابر شهركي مليحه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي تاثير ترك بر انتشار امواج ضربه اي الاستيك
افضلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضريب شدت تنش ديناميكي در نوك ترك منشعب شده از گشودگي بر روي ورق الاستيك...
رحماني حسين(تاریخ دفاع: 1393/09/06) ، مقطع : دكتري
-
شكري حامد(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زرگر محمدعلي(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ترحمي صفيه(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي، تحليل تجربي و عددي قابليت جذب انرژي ديناميكي استوانه هاي مشبك
حاتمي حسين(تاریخ دفاع: 1394/07/09) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و عددي تيوپ هاي مشبك تحت بارگذاري ضربه به عنوان جاذب هاي انرژي
قدس بين جهرمي علي(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب انرژي ضربه اي در سازه هاي ساندويچ با هسته فومي
متين فر عبدالوهاب(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ضرايب مدل جانسون- كوك به روش تجربي براي دو نمونه مسي و آلومينيومي
رئوفي مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين چقرمگي شكست ديناميكي مواد با استفاده از نيم ميله هاپكينسون به صورت تجربي
رشمه كريم علي(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بدست آوردن رابطه جذب انرژي بر حسب حساسيت نرخ كرنش براي سازه مشبك تحت بارگذاري ضربه اي و مقايسه با مدلسازي عددي
متقي نيا فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بدست آوردن رابطه جذب انرژي تحت تاثير اينرسي مربوط به سازه مشبك تحت بارگذاري ضربه اي و مقايسه با مدلسازي عددي
فتح اللهي اميربهزاد(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي، تحليل و ساخت ضربه گيرهاي ساندويچي با هسته تركيبي از نوع ورقه هاي موج دار پرشده با فوم فلزي
محمدزاده گنابادي ارش ، مقطع : دكتري
تست تجربي ساندويچ پنل از نوع ورقه موجدار آلومينيوم پرشده از فوم فلزي تحت بار ديناميكي گسترده ناشي از دستگاه دراپ هامر
سفيدي ثمرين مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري ميزان تغيير شكل پلاستيك و ميزان جذب انرژي ساندويچ پنل با هسته از نوع ورق موجدار پر شده با فوم فلزي تحت بار ديناميكي
ملكشاهيان كوثر(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي ضربه گيرهاي تيري شكل با سطح مقطع هاي مختلف تحت بار گذاري عرضي
عابدي زاده علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري، تجربي و عددي جاذب هاي استوانهاي جدار نازك تقويت شده با سلول هاي مستطيلي و تحت بارگذلري محوري
بيگدلي علي(تاریخ دفاع: 1397/12/16) ، مقطع : دكتري
تحليل تئوري و عددي جذب انرژي در تير ساندويچي با هسته راه راه موج دار تحت بار گذاري عرضي
موسوي نژاد سيد مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تئوري و عددي جذب انرژي در استوانه هاي جدار نازك با هسته ي مشبك تحت بارگذاري محوري
رستم پور كوسه جعفر(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آناليز عددي و تجربي جذب انرژي در مخروط جدار نازك مشبك تحت بارگذاري محوري
عامري حميد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي، عددي، نظري و بهينه سازي تيرهاي ساندويچي با هسته مشبك تحت بارگذاري عرضي به عنوان جاذب انرژي
تقي پور حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/22) ، مقطع : دكتري
تحليل تجربي بهبود جذب انرژي در جاذب هاي عرضي پوشيده از فوم هاي نانو پلي يورتان دوجزئي تحت بارگذاري ديناميكي
بانج شفيعي پيروز ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي بهبود جذب انرژي در جاذب هاي عرضي پوشيده از فوم هاي نانو پلي يورتان دوجزئي تحت بارگذاري ديناميكي
بانج شفيعي پيروز ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي، عددي و تئوري جذب انرژي در پانل هاي ساندويچي با هسته مشبك تحت بارگذاري ديناميكي
تفضلي محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/24) ، مقطع : دكتري
تحليل تجربي، عددي و تئوري جذب انرژي در پانل هاي ساندويچي با هسته مشبك تحت بارگذاري ديناميكي
تفضلي محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/24) ، مقطع : دكتري
بررسي ميزان جذب انرژي صفحات كامپوزيتي تقويت شده با ذرات نانو و الياف شيشه، كتان و كربن تحت بارگذاري نفوذي ضربه اي
عبدوس مائده(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سايز و درصد وزني نانو ذرات بر ميزان جذب انرژي جاذب هاي استوانه اي و مخروطي كامپوزيتي
عباسي پريا(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي ضربه سرعت پايين بر روي بتن‌هاي پليمري
همتي محمد ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر ضخامت و زاويه ي الياف بر جذب انرژي نقطه اي در ورق هاي كامپوزيتي با استفاده از دستگاه سقوط آزاد
نجفي اصل حميد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل حساسيت پارامترهاي موثر بر ضربه سرعت بالا بر روي سانديچ پنل با هسته فوم تقويت شده
عباسي علي ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي ، بررسي تجربي و عددي ميزان جذب انرژي در لوله هاي مربعي شكل با ايجاد حفره هاي بيضوي
ارامي سيدحسين ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي، عددي و تجربي استحكام اتصالات جوش بريزينگ تحت بارگذاري ضربه‌اي در نرخ كرنش‌هاي بالا
نوري نياركي ميثم ، مقطع : دكتري
مطالعه تجربي و شبيه¬سازي رفتار بالستيك كامپوزيت¬هاي چندلايه كاملاً سبز كنف/الاستومر
قياس كار احمد ، مقطع : دكتري
کاربرد msC.visual nastran desktop 4d در دینامیک، ارتعاشات و طراحی مکانیزمها
کاربرد msC.visual nastran desktop 4d در دینامیک، ارتعاشات و طراحی مکانیزمها
ضربه گیر مخروطی شیاردار پرشده از فوم پلی اورتان
()
طراحی و ساخت دستگاه نورد نوارها
(2016-05-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
شماره حل تمرین برای هر گروه   (407 بار دانلود)
گروه بندی دینامیک ماشین   (359 بار دانلود)
گروه بندی مکانیزم ها   (295 بار دانلود)
سری حل تمرین درس الاستیسیته   (258 بار دانلود)
گروه بندی دینامیک ماشین   (344 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 6   (504 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 5   (474 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 4   (471 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 3   (479 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 2   (527 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 1   (617 بار دانلود)
پروژه درس الاستیسیته   (511 بار دانلود)
فصل 8   (571 بار دانلود)
فصل 7   (598 بار دانلود)
فصل 6   (569 بار دانلود)
فصل 4   (557 بار دانلود)
فصل 3   (725 بار دانلود)
فصل هشتم - دیسک های دوار   (365 بار دانلود)
فصل هفتم - استوانه جدار ضخیم   (366 بار دانلود)
فصل ششم- پیچش   (472 بار دانلود)
فصل پنجم- روابط قطبی   (373 بار دانلود)
فصل چهارم- تنش و کرنش صفحه ای   (422 بار دانلود)
فصل سوم- تنش و کرنش   (382 بار دانلود)
فصل دوم- کرنش   (364 بار دانلود)
فصل اول-تنش   (428 بار دانلود)
فصل چهارم:مسائل دو بعدی (روابط قطبی)   (425 بار دانلود)
حل تمرین بر اساس شماره گروه   (982 بار دانلود)
فصل سیزدهم: زنجیرچرخ دنده ها، پیچهای انتقال،مزیت مکانیکی(10/19/2014)   (904 بار دانلود)
فصل هفدهم: نیروهای ماند در ماشینها (10/19/2014)   (473 بار دانلود)
فصل نوزدهم: موازنه جرم های دوار (4/19/2015)   (450 بار دانلود)
تنش-قسمت 2 (10/19/2014)   (450 بار دانلود)
روابط بین تنش و کرنش- قسمت 1 (10/19/2014)   (534 بار دانلود)
پیچش (10/19/2014)   (696 بار دانلود)
استوانه جدار ضخیم-قسمت 2 (10/19/2014)   (481 بار دانلود)
روابط قطبی-قسمت2 (10/19/2014)   (490 بار دانلود)
chapter5-plane theory of elasticity in rectangular caresian coordinates (10/19/2014)   (438 بار دانلود)
chapter7-prismatic bar subjected to end load (10/19/2014)   (385 بار دانلود)
مراجع2 (3/6/2016)   (939 بار دانلود)
انتشار موجهای تنش محوری و تنش پیچشی ناشی از ضربه در میله های بلند منشوری (10/19/2014)   (684 بار دانلود)
بارم بندی درس مکانیک ضربه *میان ترم 5 نمره *پروژه 4 نمره *پایان ترم 10 نمره *حل مسائل 1 نمره
تحلیل پلاستیک سازه های تحت بار ضربه ای (10/19/2014)   (469 بار دانلود)
فصل اول: تحلیل تنش   (726 بار دانلود)
فصل سوم: روابط تنش و کرنش   (499 بار دانلود)
فصل هفتم-استوانه های جدار ضخیم و دیسک های دوار   (443 بار دانلود)
تمرین های درس مکانیک ضربه   (663 بار دانلود)
فصل شانزدهم: نیروهای استاتیکی در ماشینها (10/19/2014)   (654 بار دانلود)
فصل هجدهم: چرخ لنگرها (4/19/2015)   (484 بار دانلود)
تنش-قسمت 1 (10/19/2014)   (512 بار دانلود)
بارم بندی درس الاستیسیته *امتحان میان ترم 6 نمره *امتحان پایان ترم 10 نمره *حل مسائل 4 نمره
کرنش - جابجایی (10/19/2014)   (502 بار دانلود)
روابط بین تنش و کرنش- قسمت 2 (10/19/2014)   (486 بار دانلود)
استوانه جدار ضخیم-قسمت 1 (10/19/2014)   (499 بار دانلود)
روابط قطبی-قسمت1 (10/19/2014)   (495 بار دانلود)
روابط قطبی-قسمت3 (10/19/2014)   (527 بار دانلود)
chapter6-plane elasticity in polar coordinates (10/19/2014)   (415 بار دانلود)
مراجع1 (3/6/2016)   (789 بار دانلود)
مراجع3 (3/6/2016)   (480 بار دانلود)
موجهای تنش الاستیک و تنش پلاستیک در میله ها (10/19/2014)   (532 بار دانلود)
Analytical Kinematics Of Mechanisms (10/19/2014)   (745 بار دانلود)
بارم بندی درس طراحی مکانیزم ها *امتحان پایان ترم 10 نمره *برنامه نویسی 5.5 نمره *مسائل آخر فصل 1.5 نمره *امتحان میان ترم 3 نمره
فصل دوم: کرنش و تغییر مکن   (400 بار دانلود)
فصل چهارم:مسائل دو بعدی (تابع تنش ایری)   (448 بار دانلود)
فصل ششم- پیچش   (398 بار دانلود)
فصل هفتم: تعیین شتاب (10/19/2014)   (793 بار دانلود)
فصل ششم: تعیین سرعت با روش سرعت نسبی (10/19/2014)   (2189 بار دانلود)
فصل چهار: مرکز آنی (10/19/2014)   (1098 بار دانلود)
فصل پنجم: تعیین سرعت توسط مرکز آنی (10/19/2014)   (469 بار دانلود)
فصل سوم: میله بندی (10/19/2014)   (756 بار دانلود)
بارم بندی درس دینامیک ماشین *امتحان میان ترم 5 نمره *امتحان پایان ترم 10 نمره *پروژه 3 نمره *حل مسائل 2 نمره
فصل ششم- پیچش (2/9/2015)   (1022 بار دانلود)
فصل هفتم-بخش دوم- دیسک های دوار (2/9/2015)   (388 بار دانلود)
فصل هفتم-بخش اول- استوانه های جدار ضخیم(2/9/2015)   (488 بار دانلود)
فصل چهارم:مسائل دومحوری (10/19/2014)   (936 بار دانلود)
فصل سوم: روابط تنش و کرنش (10/19/2014)   (4238 بار دانلود)
فصل دوم: کرنش و تغییر مکان (10/19/2014)   (504 بار دانلود)
فصل اول: تحلیل تنش (10/19/2014)   (727 بار دانلود)
بارمبندی درس مقاومت مصالح 3(پیشرفته) *امتحان میان ترم 6 نمره *امتحان پایان ترم 12 نمره *حل مسائل 2 نمره

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مقاومت پیشرفته   (404 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : جامدات
تئوری الاستیسیته   (379 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : جامدات
دینامیک ماشین   (546 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : جامدات
طراحی مکانیزم ها   (439 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : جامدات
تئوری الاستیسیته   (341 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده فنی و مهندسی - گروه مکانیک
mnoori@semnan.ac.ir
(+98)2331532349

فرم تماس